UFABET

UFABET

ส่งเสียงถึงความร้ายกาจ

ส่งเสียงถึงความร้ายกาจ

เนื้องอกร้ายจำเป็นต้องถูกกำจัดออกทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากเนื้องอกในเนื้องอก ในการผ่าตัด แพทย์จะเอาเนื้อเยื่อที่แข็งแรงรอบๆ ออกจำนวนหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการทิ้งเซลล์มะเร็งไว้ ในทำนองเดียวกัน ใน HIFU แพทย์อาจจำเป็นต้องฆ่าวีเนียร์ของเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดีรอบๆ เนื้องอกแต่ละก้อน สรุปโดย Moshe Papa และ Douglas...

Continue reading...